Imaxe global-Branding

Datos da disciplina

 • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
 • Curso: 4º
 • Créditos ECTS: 6
 • Duración: Anual
 • Horas de clase semanais: 4
 • Horas de traballo non presencial: 72
 • Horas de titoría: 6

Descritores

Fundamentos do branding.
Estratexia de marca.
Identidade verbal.
Identidade visual.
Comunicación de marca.

Relación con outras disciplinas de contidos progresivos

Esta disciplina non ten relación con outras de contidos progresivos.

Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

Coñecer os fundamentos da creación e xestión de marca.
Dimensionar o rol das marcas na sociedade contemporánea.
Adquirir un modelo de creación e xestión de marca.
Profundizar na resolución de proxectos integrais de branding.

Metodoloxía

Actividades introductorias
Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

Exposición maxistral
Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

Prácticas presenciais
Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

Prácticas non presenciais
Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

Exposición e debate
Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

Titorías docentes
A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

Actividades de avaliación

Formativa

 • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
 • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.

Sumativa

 • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
 • Establecer balances dos resultados.

Actividades complementarias
Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

Competencias transversais

T.1. Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T.2. Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T.3. Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T.4. Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T.6. Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

T.7. Utilizar as habilidades comunicativas e a crítica construtiva no traballo en equipo.

T.8. Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T.13. Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

T.14. Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.

T.15. Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no exercicio profesional.

Competencias xerais

X.1. Concebir, planificar e desenvolver proxectos de deseño de acordo cos requisitos e condicionamentos técnicos, funcionais, estéticos e comunicativos.

X.2. Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación.

X.3. Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

X.4. Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e da cor.

X.5. Actuar como mediadores entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

X.6. Promover o coñecemento dos aspectos históricos, éticos, sociais e culturais do deseño.

X.7. Organizar, dirixir e/ou coordinar equipos de traballo e saber adaptarse a equipos multidisciplinares.

X.8. Propoñer estratexias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funcións, necesidades e materiais.

X.9. Investigar nos aspectos intanxibles e simbólicos que inciden na calidade.

X.11. Comunicar ideas e proxectos aos clientes, argumentar razoadamente, saber avaliar as propostas e canalizar o diálogo.

X.13. Coñecer o contexto económico, social e cultural no que ten lugar o deseño.

X.15. Coñecer procesos e materiais e coordinar a propia intervención con outros profesionais, segundo as secuencias e graos de compatibilidade.

X.16. Ser capaces de encontrar solucións ambientalmente sostibles.

X.17. Propoñer, avaliar e desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas ao logro de obxectivos persoais e profesionais.

X.18. Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

X.19. Demostrar capacidade crítica e saber formular estratexias de investigación.

X.20. Comprender o comportamento dos elementos que interveñen no proceso comunicativo, dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación e valorar a súa influencia nos procesos e produtos do deseño.

X.21. Dominar a metodoloxía de investigación.

X.22. Analizar, avaliar e verificar a viabilidade produtiva dos proxectos, desde criterios de innovación, xestión empresarial e demandas de mercado.

Competencias específicas da titulación

EG1. Xerar, desenvolver e materializar ideas, conceptos e imaxes para programas comunicativos complexos.

EG2. Dominar os recursos formais da expresión e a comunicación visual.

EG3. Comprender e utilizar a capacidade de significación da linguaxe gráfica.

EG4. Dominar os procedementos de creación de códigos comunicativos.

EG5. Establecer estruturas organizativas da información.

EG6. Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

EG7. Determinar e, no seu caso, crear solucións tipográficas adecuadas aos obxectivos do proxecto.

EG8. Coñecer as canles que sirvan de soporte á comunicación visual e utilizalas conforme aos obxectivos comunicativos do proxecto.

EG9. Analizar o comportamento dos/as receptores/as do proceso comunicacional en función dos obxectivos do proxecto.

EG10. Aplicar métodos de verificación da eficacia comunicativa.

EG11. Dominar os recursos tecnolóxicos da comunicación visual.

EG12. Dominar a tecnoloxía dixital para o tratamento de imaxes, textos e sons.

EG13. Coñecer o contexto económico, social, cultural e histórico en que se desenvolve o deseño gráfico.

EG14. Comprender o marco legal e regulamentario que regula a actividade profesional, a seguridade e saúde laboral e a propiedade intelectual e industrial.

EG15. Reflexionar sobre a influencia social positiva do deseño, valorar a súa incidencia na mellora da calidade de vida e do ambiente e a súa capacidade para xerar identidade, innovación e calidade na produción.

Contidos

 • Fundamentos do branding.
 • Estratexia de marca.
 • Identidade verbal.
 • Identidade visual.
 • Comunicación de marca.

Organización

Distribución horaria

A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.