Administración Ensinanzas Artísticas Superiores

Son estudante

Administración

Ensinanzas Artísticas Superiores

Alumnado que xa está na Escola

Prazo de matrícula finalizado.

Xuntanza co alumnado e entrega da normativa

1º Cuatrimestre:

  • Martes 26 de setembro de 2023 ás 17:00 horas no Salón de Actos (Deseño Gráfico).
  • Martes 26 de setembro de 2023 ás 19:00 horas no Salón de Actos (Deseño de Interiores).

2º Cuatrimestre:

    • Martes 30 de xaneiro de 2024 ás 17:00 horas no Salón de Actos (Deseño Gráfico).
    • Martes 30 de xaneiro de 2024 ás 19:00 horas no Salón de Actos (Deseño de Interiores).

Entregarase ao alumnado a documentación que se reflicte de seguido:

  • Prazos, condicións e documentación precisa para a presentación e defensa das propostas de traballo por parte do alumnado, calendario e horario de defensa das propostas.
  • Información sobre titorías e horario semanal de atención. Solicitude de preferencia de titores.
  • Calendario de realización, prazo e forma de entrega; calendario e horario de defensa do TFE.

Presentación de propostas ao departamento e asignación definitiva de titores

1º Cuatrimestre

 • martes 3 de outubro de 2023 ás 17:00 horas na aula 7 (Deseño Gráfico).
 • martes 3 de outubro de 2023 ás 17:00 horas na aula 10 (Deseño de Interiores).

2º Cuatrimestre

 • xoves 8 de febreiro de 2024 ás 10:00 horas vía Webex (Deseño Gráfico).
 • martes 6 de febreiro de 2024 ás 17:00 horas na aula 10 (Deseño de Interiores).

Data de entrega do TFE

1º Cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria: martes 9 de xaneiro de 2024, de 09:00 a 14:00 horas, na oficina da EASD.
 • Convocatoria Extraordinaria: venres 16 de febreiro de 2024, de 09:00 a 14:00 horas, na oficina da EASD.

2º Cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria: martes 14 de maio (DI) e xoves 16 de maio (DG) de 2024, de 09:00 a 14:00 horas, na oficina da EASD.
 • Convocatoria Extraordinaria: venres 14 de xuño de 2024, de 09:00 a 14:00 horas, na oficina da EASD.

Data de defensa do TFE

1º cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria:
  • Deseño Gráfico: mércores 17 de xaneiro de 2024 ás 10:00h no Salón de Actos.
  • Deseño de Interiores: xoves 18 de xaneiro de 2024 ás 10:00h no Salón de Actos.
 • Convocatoria Extrordinaria:
  • Deseño Gráfico: luns 26 de febreiro de 2024 ás 10:00h no Salón de Actos.
  • Deseño de Interiores: luns 26 de febreiro de 2024 ás 16:00h no Salón de Actos.

2º cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria:
  • Deseño Gráfico: mércores 22 de maio de 2024 ás 10:00h no Salón de Actos.
  • Deseño de Interiores: xoves 23 de maio de 2024 ás 10:00h no Salón de Actos.
 • Convocatoria Extrordinaria:
  • Deseño Gráfico: xoves 20 de xuño de 2024 ás 9:00h no Salón de Actos.
  • Deseño de Interiores: xoves 20 de xuño de 2024 ás 16:00h no Salón de Actos.

Publicación das calificacións

1º Cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria: mércores 24 de xaneiro de 2024 (Revisións: 29 e 30 de xaneiro)
 • Convocatoria Extraordinaria: xoves 29 de febreiro de 2024 (Revisións 1 e 4 de marzo).

2º Cuatrimestre

 • Convocatoria Ordinaria: mércores 29 de maio de 2024. (Revisións 30 e 31 de maio)
 • Convocatoria Extraordinaria: mércores 26 de xuño de 2024. (revisións 27 e 28 de xuño)

Renuncia de convocatoria

As solicitudes de anulación de convocatoria presentaranse perante a directora do centro ata o día lectivo anterior á data de entrega de cada convocatoria.

Descargar calendario TFE 2023/24

Actualizado 30/01/2024

Alumnado que xa está na Escola

PRAZO DE MATRÍCULA DO 1 AO 8 DE SETEMBRO 2023

 • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos: importe exacto para o abono do seguro escolar (1,12€)
 • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.

Administración

Ensinanzas Artísticas Profesionais

Inscrición

Soamente poderán ser avaliados no PI aqueles alumnos que teñan superados tódolos módulos que compoñen o CF, incluído o de Formación práctica en empresas, estudios ou talleres.

Soamente poderán realizar o módulo de PI aquel alumnado que teña superados todos os módulos que integran o CF correspondente, agás o módulo de Formación práctica en empresas, estudos ou talleres. Excepcionalmente a Xefatura de estudos poderá autorizar a realización do módulo de PI ao alumnado con módulos pendentes sempre que a suma dos créditos ECTS asociados aos mesmos non sexa superior a 18, e teñan superados os módulos de Proxectos de fotografía I e II, Proxectos de ilustración I e II, Proxectos de escultura aplicada ao espectáculo I e II, Proxectos de dourado, prateado e policromía I e II; nos ciclos de Fotografía, Ilustración, Escultura Aplicada ao Espectáculo e Dourado, Prateado e Policromía respectivamente.

O alumnado do CF correspondente deberá formalizar a inscrición no PI no impreso que se lles facilitará na secretaría da Escola e recoller a información necesaria. En dito impreso deberán sinalar os profesores titores do seu PI da súa preferencia, elixidos entre os compoñentes do Departamento de ensinanzas profesionais de Deseño Gráfico e de Deseño Produto. A tal fin, a Xefatura de estudos proporá tres titores por cada CF, tendo en conta a especialidade docente, de entre o profesorado de segundo curso do CF correspondente.

A xestión anterior faraa o alumnado de xeito persoal na oficina da Escola, de 09 a 14 horas nos días indicados na normativa do curso correspondente.

Información sobre os titores

Cada Xefatura de Departamento fará a adxudicación de titores en presenza de todos os profesores propostos coma tales, dándolle prioridade á preferencia manifestada polos alumnos e axustando o número de pupilos por profesor con criterios equitativos. Nomearanse tres titores por cada CF tal como se establece no apartado 1-3. Nese acto se constituirá unha Xunta de titores, unha por cada CF, e elixirase un membro que coordinará as actuacións de cada unha destas Xuntas.

O alumnado presentará ante a Xefatura de Departamento a súa proposta de PI, se fose o caso, nos días indicados na normativa do curso correspondente. Cada coordinador das Xuntas de titores convocará unha reunión conxunta de alumnos e titores para:

 • Adxudicar titores. Explicar o PI a desenvolver.
 • Entregar a correspondente documentación dese PI.
 • Explicar a proposta/as da Xunta de titores.
 • Aceptar ou rexeitar as propostas alternativas dos alumnos, se fose o caso.
 • Resolver cantas dúbidas se susciten.

A data desta reunión deberá ser comunicada aos alumnos e aos restantes membros da Xunta de titores, con polo menos, dous días lectivos de antelación e deberá ser exposta no taboleiro de anuncios.

Estructura do Proxecto Integrado

A Xunta de titores do PI de cada CF determinarán e comunicarán ao alumnado as características comúns do PI que realice o alumnado, a documentación mínima que deberá presentar o alumnado, o calendario de actuacións e os horarios individualizados de titorías, así como as datas e procedemento de entrega dos traballos, os criterios de avaliación e a data de cualificación.

Na estrutura e avaliación do PI teranse en conta os criterios establecidos no Decreto 92/2015, para o CS de Fotografía, Decreto 95/2015 para o CS de Ilustración, Decreto 94/2017 para o CS de Escultura aplicada ao espectáculo e Decreto 92/2017 para o CS de Dourado Prateado e Policromia.

Actuacións da Xunta de titores

O alumnado fará entrega do seu PI, do xeito, forma e nas datas que a Xunta de titores determine comunicándoo esta, no taboleiro de anuncios da Escola con polo menos cinco días lectivos de antelación. A data de entrega do PI será determinada por cada xefatura de Departamento con polo menos 5 días de antelación.

Entre a data de entrega do PI e a publicación da acta de avaliación realizarase a presentación, comunicación e defensa do PI. A data e lugar da presentación e defensa será comunicada no taboleiro da Escola logo da entrega dos proxectos.

Para a presentación, comunicación e defensa do PI cada alumno/a disporá dun máximo de 20 minutos. A Xunta de titores disporá de 10 minutos para formular preguntas ou aclaracións ao alumnado. Esta fase será obxecto de avaliación, segundo o disposto nos criterios de avaliación establecidos polos reais decretos xa citados.

A custodia da documentación e traballos presentados polo alumnado para o seu PI, correspóndelle ao xefe/a de departamento da familia profesional correspondente a cada ciclo formativo, mantendo dita custodia durante un ano natural ou ata a resolución definitiva de calquera reclamación en contra da cualificación recibida por parte do alumnado.

Transcorridos os prazos sinalados, o departamento da familia profesional correspondente poderá decidir a entrega de documentación e/ou traballos que integren o PI de determinados alumnos/as aos seus autores/as, correspondéndolle ao xefe/a do departamento establecer os prazos e xeito de entrega dos mesmos, quedando constancia da dita entrega e as súas circunstancias.

Reclamacións

Conforme o establecido no artigo 13.4º do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos ou alumnas, os seus pais ou as súas nais, así como os seus titores ou as súas titoras, poderán reclamar, ante a dirección do centro, contra as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.

As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos:

 • A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e nivel, recollidos na correspondente programación didáctica.
 • Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación didáctica.
 • A aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica para a superación dos módulos non foi correcta.

O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións serán os seguintes:

 • A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días hábiles a partir daquel en que se produza a comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.
 • O director do centro trasladará a reclamación ao departamento correspondente para que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deberá formularse proposta de ratificación ou rectificación na cualificación outorgada. Unha vez recibido o devandito informe, o director ou directora do centro emitirá resolución ao respecto. Este proceso estará rematado nun prazo máximo de dez días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.
 • Contra a resolución do director ou directora do centro, o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

Lexislación

Para todo o non referido nestas normas respecto ao PI estarase ao disposto na Orde de 1 de decembro de 2008, que regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa os estudios de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, na Instrución da Dirección xeral e no real decreto do currículo do CF correspondente.

Alumnado que xa está na Escola

GRAO SUPERIOR : PRAZO DE MATRÍCULA DO 27 AO 30 DE XUÑO DE 2023

 • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos: importe exacto para o abono do seguro escolar (1,12€)