Administración Ensinanzas Artísticas Superiores

Quero ser estudante

Probas de Acceso

Ensinanzas Artísticas Superiores (Deseño)

Instruccións sobre a proba de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS): Deseño Gráfico e Deseño de Interiores.

A Consellería de Educación publicou a convocatoria que regula o acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño. Para o vindeiro curso 2024/25 ofértanse as seguintes prazas de novo acceso para a EASD Pablo Picasso:

 • Deseño Grafico: 20 prazas para acceso con proba (das cales 2, reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo (total: 25 prazas)
 • Deseño de Interiores: 20 prazas para acceso con proba (das cales 2, reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 5 prazas para acceso directo (total: 25 prazas)

Conforme ao establecido no artigo 9 da Ode do 21 de novembro de 2016, pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015, do 29 de outubro; de acordo co establecido nos artigos 34 e 36.d da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, en cada centro educativo en que se imparta algunha das especialidades das ensinanzas superiores de Deseño, reservaranse adicionalmente as prazas necesarias en cada especialidade impartida para o acceso a estas dos/as aspirantes coa condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento, e que reúna os requisitos académicos establecidos.

As datas de inscrición para as persoas aspirantes que realicen as probas substitutivas de bacharelato son:

  • Presentación de solicitudes: ata 21 de maio de 2024.
  • Publicación da listaxe provisional de inscritos nas probas substitutivas: 23 de maio de 2024. Reclamacións: 24 e 27 de maio de 2024.
  • Publicación da listaxe definitiva de inscritos nas probas substitutivas: 28 de maio de 2024.

As datas de inscrición para as persoas aspirantes que non realicen as probas substitutivas de bacharelato son:

  • Presentación de solicitudes: ata o 25 de xuño de 2024.
  • Publicación da listaxe provisional de inscritos: 27 de xuño de 2024. Reclamacións: 28 de xuño e 1 de xullo de 2024.
  • Publicación da listaxe definitiva de inscritos: 3 de xullo de 2024.

Calendario de probas:

  • Datas e horario da proba substitutiva de Bacharelato:
   • Realización: 30 de maio de 2024, no IES San Clemente (Santiago de Compostela) en horario de 9:30h a 14:15h e de 16h a 17:00h.
   • Publicación das cualificacións provisionais: 4 de xuño de 2024.
   • Prazo de reclamación: 5 e 6 de xuño de 2024.
   • Publicación das cualificacións definitivas: 10 de xuño de 2024.
  • Datas e horario da proba Específica:
   • Realización: 5 de xullo de 2024. Nas 4 EASD de Galicia [EASD Pablo Picasso (A Coruña)EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela)EASD Ramón Falcón (Lugo)EASD Antonio Faílde (Ourense) ] de 11h a 13h e de 16h a 20h.
   • Publicación das cualificacións provisionais: 10 de xullo de 2024.
   • Prazo de reclamación ás cualificacións provisionais: 11 e 12 de xullo de 2024.
   • Publicación da listaxe de cualificacións definitivas: 16 de xullo de 2024.
   • Publicación da listaxe provisional de adxudicación: 18 de xullo de 2024.
   • Prazo de reclamación contra a adxudicación provisional: 19 e 22 de xullo de 2024.
   • Publicación da listaxe definitiva de adxudicación de prazas: 23 de xullo de 2024.
   • Publicación da 2º aduxicación de prazas: 29 de xullo de 2024.
   • Publicación da 3º adxudicación de prazas: antes do 2 de setembro de 2024.
  • Datas matrícula novo ingreso:
   • Primeiro prazo: 24 a 26 de xullo de 2024.
   • Segundo prazo: 30 e 31 de xullo de 2024.
   • Terceiro prazo: 2 e 3 de setembro de 2024.

Estas datas son un resumo con carácter informativo dos puntos más destacados da normativa de Acceso e Admisión, que pode ser consultada no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42987

Para aquelas persoas aspirantes interesadas en cursar as Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño no próximo curso 2024/25 podedes consultar a lapela de Preguntas Frecuentes, na que atoparedes un resumo dos requisitos, documentación a presentar e modelos de exames de convocatorias de acceso de anos anteriores, así como tamén os plans de Estudos de Deseño Gráfico e de Deseño de Interiores.

Neste mesmo espazo publicaranse todas as listaxes relacionadas co desenvolvemento das probas de acceso (inscritos provisionais, definitivos, cualificacións, etc).

Lembramos que para facer trámites na Secretaría da Escola é preciso solicitar cita previa

Enlaces de interese:

Cada curso ofértanse 40 prazas de novo ingreso nas Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño, sendo 20 para cada especialidade (Gráfico e de Interiores). Segundo o que se recolle no artigo 5 do DECRETO 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, as persoas aspirantes a cursar as especialidades de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores deben estar en posesión do título de bacharel ou titulación declarada equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso, que constará de dúas partes:

 • PRIMEIRA PARTE: Durante un máximo de dúas horas, a partir dun texto, imaxe e/ou material audiovisual proporcionado polo tribunal, os/as aspirantes deberán facer por escrito un comentario crítico e razoado e responder á/s cuestión/s que o tribunal lles formule ao respecto.
 • SEGUNDA PARTE: Os/as aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo durante un máximo de catro horas:
  • 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.
  • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior.

No caso de ter pendente algunha das materias do bacharelato, poderase realizar a proba, e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido. Despois, deberase acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de non acreditalo, perderase o dereito á matrícula e á praza.

Acceso directo: poderán acceder aos estudos superiores en Deseño, sen realizaren a proba específica, os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño.

A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción. As EASD exporán as listaxes provisionais de admitidos ás probas no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web. En termos xerais, as datas para a inscrición e realización nas probas de acceso son:

 • Primeiros de maio: apertura do prazo de inscrición.
 • Mediados de xuño: realización das probas.
 • Finais de xuño: publicación do listado de admitidos.

Correspóndelle á Consellería de Educación facer pública a normativa na que se inclúe as datas exactas, lugares de realización das probas, requisitos de acceso e composicións dos tribunais avaliadores. No momento no que se publiquen no DOG e sexan oficiais, actualizarase a información na nosa web e redes sociais.

Prazos de matrícula para alumnado de novo ingreso

1ª quenda de adxudicación: 19 a 21 de xullo de 2023

2ª quenda de adxudicación: 27 e 28 de xullo de 2023.

 • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, menores de 28 anos: importe exacto para o abono do seguro escolar (1,12€).
 • Xustificación de ter aboadas as taxas, segundo modelo facilitado.
 • Tres fotografías tamaño carné.

Información xeral

Que é unha EASD?

Unha EASD é unha Escola de Arte e Superior de Deseño.
En Galicia hai 4 Escolas de Arte e Superiores de Deseño de titularidade pública, dependentes da Xunta de Galicia:

 • EASD Pablo Picasso, en A Coruña.
 • EASD Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
 • EASD Ramón Falcón, en Lugo.
 • EASD Antonio Failde, en Ourense.

Que se pode estudar nunha EASD?

Nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño pódense estudar:

 • Ensinanzas Artísticas Profesionais (EEAAPP): Ciclos Superiores de Artes Plásticas e Deseño en distintas especialidades. (2 cursos, con prácticas en empresas e realización de obra final)
 • Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) en Deseño: Titulacións superiores equivalentes a todos os efectos aos títulos de Grao universitarios. (4 cursos, con prácticas en empresas e Traballo Fin de Estudos)

Que Especialidades profesionais se poden estudar na EASD Pablo Picasso?

Que Especialidades de Deseño se poden estudar na EASD Pablo Picasso?
Podes matricularte nas EEAASS en Deseño Gráfico e tamén nas EEAASS en Deseño de Interiores.

Sobre a inscripción nas probas de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais

Podo inscribirme na EASD Pablo Picasso se non teño Selectividade?

Si. Para o acceso ás EEAASS de Deseño non é requisito ter realizadas nen superadas as probas de Selectividade, xa que o acceso a ditas Ensinanzas realízase a través dunha proba de acceso específica.

Se non teño aínda o bacharelato aprobado pero vou aprobar na convocatoria extraordinaria, podo acceder a estudar Deseño o vindeiro curso?

Si. Ao facer a solicitude de inscrició marcarás a opción: “Pendente o Título de Bacharelato”. Unha vez superado, deberás aportar a documentación na Secretaría da Escola antes de realizar as probas. Recomendación: no caso de que non esteas seguro/a de aprobar, tamén podes facer as probas de madureza.

Se non teño o título de Bacharelato, nen o vou ter, podo acceder a estudar Deseño o vindeiro curso?

Si. Se tes máis de 18 anos ou os cumpres neste ano, tes que inscribirte (no prazo establecido cando se publique a convocatoria) para facer as probas de madureza.

Se xa aprobei a proba de madureza en cursos anteriores, teño que volver facela?

Non. O certificado de ter superado a proba de madureza é válido para sempre; terás que entregar fotocopia cotexada no momento de facer a inscrición. Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría te cotexan as fotocopias para entregar.

Se non teño bacharelato pero teño superada a proba de acceso a ciclo superior teño que presentarme á proba de madurez igualmente?

Si. A superación da proba de acceso a un ciclo de grao superior non exime da proba de madureza de acceso ás ensinanzas superiores, xa que se trata de ensinanzas de diferente nivel.

Se teño aprobada a proba de acceso en convocatorias anteriores, teño que repetir a proba este curso?

Si, as probas so teñen validez para a convocatoria do curso no que se convocan. Aínda que teñas a proba aprobada doutros anos, tes que inscribirte de novo e repetila.

Como podo facer a inscrición ás probas de acceso?

Podese facer por dúas vías:

 • Telemática: cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Para completar o proceso de inscrición, deberase presentar unha copia da solicitude xunto coa documentación requirida na secretaría de calquera das Escolas de Arte e Superiores de Deseño en horario de 9 a 14:00h.
 • Presencial: O impreso de solicitude estará dispoñible na web da Escola (eapicasso.com) para poder descargalo e entregalo debidamente cumprimentado coa documentación necesaria. Tamén podes recollelo na Secretaría da EASD Pablo Picasso en horario de 9 a 14:00 ou polas tardes ata as 21:00 na Conserxería.
  A entrega da documentación cumplimentada será únicamente na secretaría de calquera das Escolas de Arte e Superiores de Deseño en horario de 9 a 14:00h.
  As persoas aspirantes que só dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscrición só de maneira presencial.

Que debo indicar na solicitude?

Na solicitude deberanse indicar, por orde de preferencia e ata un máximo de 4 opcions:

 • As especialidades que se desexan cursar (gráfico, interiores, moda ou producto). O primeiro curso é común a todas as especialidades e, no caso de que queiras cambiar en segundo curso, poderías facelo no caso de que houbera prazas dispoñibles.
 • A EASD na que as desexan cursar (Coruña, Lugo, Ourense ou Santiago). É recomendable seleccionar máis dunha Escola, por se non se accede á elexida en primeiro lugar.

Que documentación hai que presentar ao facer a inscrición?

 • Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte.
 • Resgardo do abono das taxas segundo os modelos indicados na convocatoria.
 • Fotocopia cotexada da documentación acreditativa que corresponda (Título universitario, de bacharelato, de técnico superior de artes plásticas..). Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría cotexan as fotocopias para entregar.
 • Certificado de proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Certificado de ter superado a proba de madurez para maiores de 18 anos en convocatoria anterior.
 • Documento acreditativo do grao de discapacidade.
 • Documento acreditativo da condición de deportista galego de alto nivel.

Que título fai falta para poder optar ao acceso directo nas EEAASS de Deseño?

Un título Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en calquera especialidade, como por exemplo os títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, Ilustración, Escultura ou Dourado que se imparten na Escola.

Se solicito o acceso directo, iso quere dicir que xa obteño praza?

Non. Soamente se ofertan un 20% das prazas para os que optan polo acceso directo. Tanto para os estudios de Deseño Gráfico como de Deseño de Interiores, ofértanse 20 prazas de novo ingreso, o que implica que haberá 4 prazas en Gráfico e 4 prazas en Interiores para os aspirantes que opten polo acceso directo.
No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, o criterio de adxudicación, será en función da nota final do expediente académico do ciclo superior de Artes Plásticas alegado para o dito acceso directo.

Se estou a piques de obter o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, podo optar pola modalidade de Acceso directo? No caso de que só teña pendente a avaliación do proxecto final para a obtención do título.

Si, se aportas o título no momento de facer a matrícula.

Sobre a realización das probas de acceso

Cando me podo inscribir para facer as probas de acceso?

Non hai unha data fixa. Cada ano publícase a convocatoria na que se recollen as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás EEAASS de Deseño para o seguinte curso. Nesta convocatoria elaborase un calendario coas data límite para facer a inscrición e as datas de publicación de aspirantes admitidos.

Cando se fan as probas de acceso?

Na convocatoria de acceso xa ven indicada a data de realización das probas, de comunicación de cualificacións e de reclamacións. Como data aproximada, adoitan ser cara finais de xuño ou principios de xullo.

Onde van a ser as probas de acceso?

O lugar de realización publícase na convocatoria. No caso das probas de acceso do ano 2020, celebraranse de maneira simultánea nas 4 Escolas de Galicia, para evitar desprazamentos debido ao Estado de alarma sanitaria provocado polo COVID-19.

Sobre a matrícula no curso

Despois de aprobar a proba de acceso e obter praza, teño que facer algo máis?

Si, tes que facer a matrícula na Secretaría da Escola na que obtiveches a praza, no prazo establecido na convocatoria de acceso e admisión do alumnado ás EEAASS de Deseño para o seguinte curso.

Se non obteño praza, pero estou na lista de espera, aínda teño posibilidade de poder matricularme?

Si, se as persoas que obtiveron praza non formalizan a matrícula en Secretaría, publicarase una nova lista de persoas que acadan praza e ábrese un novo prazo para que esas persoas se matriculen e así sucesivamente ata completar tódalas prazas ofertadas.

Canto custa a matrícula nas EEAASS de Deseño?

O importe da matrícula dependerá do número de créditos ECTS nos que te matricules. O importe dos créditos ven dado polo Ministerio de Educación, e para o pasado curso foi de 4.7 €/crédito.
Ademáis, no caso de ser menor de 28 anos, debes abonar o Seguro Escolar, que o curso pasado tiña un importe de 1.12€.
No momento de facer a matrícula, deberás aportar 3 fotografías tamaño carné.

Podo solicitar unha beca?

Si. A Beca hai que tramitala directamente dende a páxina web do Ministerio de Educación. No momento de facer a matrícula, deberás indicar se a solicitaches. E unha vez que saia a resolución coa concesión ou denegación, deberás informar á Secretaría da Escola.

Podo cursar o 1º curso nunha especialidade e solicitar o cambio a outra especialidade nos seguintes cursos?

Si, o primeiro curso é común a todas ás catro especialidades de deseño (Gráfico, Interiores, Produto e Moda) agás unha disciplina obrigatoria de especialidade. Unha vez rematado o curso, podes solicitar o cambio de especialidade ou o traslado de matrícula a outra EASD. A aceptación deste cambio está supeditado a existencia de vacantes na nova especialidade.

Sobre as ensinanzas artísticas superiores

Podo acceder a facer unha estadía no estranxeiro cunha beca Erasmus?

Si. A Escola ten establecidos os convenios correspondentes polos que o alumnado pode solicitar unha beca Erasmus e facer parte dos seus estudos e/ou das prácticas nun centro no estranxeiro. Podes consultar os centros asociados no seguinte enlace: eapicasso.com/outgoing/centros-asociados

Vou facer traballo Fin de Estudos?

Si. Para rematar os Estudos hai que presentar un TFE.

Que titulación acado ao rematar os estudos?

Ao rematar os estudos acádase unha titulación superior de nivel 2 (Grado) do MECES (Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior), equivalente a todos os efectos ás titulacións de Grao Universitario. Unha vez rematados os estudos, pódese solicitar o título na Secretaría, abonando as taxas correspondentes, que o curso pasado foron de 66,57€.

Onde podo atopar máis información?

Na páxina web da Escola podes consultar os plans de Estudos de cada especialidade e acceder á lexislación completa:

Plan Estudos EEAASS Deseño Gráfico
Plan Estudos EEAASS Deseño de Interiores

Probas de Acceso

Ensinanzas Artísticas Profesionais (Ciclos)

Instruccións sobre a proba de acceso ás Ensinanzas Artísticas Profesionais (EEAAPP): Dourado, Escultura, Fotografía, Ilustración, Cerámica e Madeira.

A Consellería de Educación publicou a convocatoria que regula o acceso ás Ensinanzas Artísticas Profesionais. Para o vindeiro curso 2024/25 ofértanse as seguintes prazas de novo acceso para a EASD Pablo Picasso:

 • Familia artística comunicación gráfica e audiovisual:
  • Ciclo Superior de Fotografía: Total 30 plazas: 15 prazas con proba de acceso (das cales 2 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.
  • Ciclo Superior de Ilustración: Total 30 plazas: 15 prazas con proba de acceso (das cales 2 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.
 • Familia artística de escultura:
  • Ciclo Superior de Dourado, prateado e policromía:  Total 15 prazas: 7 prazas con proba de acceso (das cales 1 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.
  • Ciclo Superior de Escultura aplicada ao espectáculo: Total 15 prazas: 7 prazas con proba de acceso (das cales 1 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.
  • Oferta modular Taller de Cerámica: Total 15 prazas: 7 prazas con proba de acceso (das cales 1 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.
  • Oferta modular Taller de madeira: Total 15 prazas: 7 prazas con proba de acceso (das cales 1 reservanse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.

Para aspirantes ao acceso aos ciclos de grao medio e grao superior das ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño mediante a superación da proba específica de acceso, coa condición de deportista de alto nivel e rendemento, reservarase un mínimo do 5 % do total das prazas dispoñibles en cada ciclo formativo, de tal xeito que cando o número total de prazas ofertadas sexa menor ou igual a 20, se reservará unha praza, e cando o número total de prazas ofertadas sexa de 21 a 30, se reservarán dúas prazas.

Datas de inscrición no acceso directo e nas probas para ciclos de grao superior.

Para as persoas aspirantes que realicen as probas substitutivas de bacharelato son:

 • Presentación de solicitudes: ata 10 de xuño de 2024.
 • Publicación da listaxe provisional de inscritos nas probas substitutivas: 12 de xuño de 2024. Reclamacións: 13 e 14 de xuño de 2024.
 • Publicación da listaxe definitiva de inscritos nas probas substitutivas: 17 de xuño de 2024.

Para as persoas aspirantes que non realicen as probas substitutivas de bacharelato son:

 • Presentación de solicitudes: ata 21 de xuño de 2024.
 • Publicación da listaxe provisional de inscritos: 25 de xuño de 2024. Reclamacións: 26 e 27 de xuño de 2024.
 • Publicación da listaxe definitiva de inscritos: 1 de xullo de 2024.

A inscrición para o acceso e admisión farase na secretaría da Escola pública elixida en primeiro lugar na que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño, ou ben telemáticamente mediante o enlace habilitado no Codex.pro

Calendario de probas

A proba Substitutiva de bacharelato realizarase nas EASD de Galicia [EASD Pablo Picasso (A Coruña)EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela)EASD Ramón Falcón (Lugo)EASD Antonio Faílde (Ourense) ]

 • Realización da proba: 19 de xuño de 2024 (de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 17:00h).
 • Listaxe provisional de cualificacións: 25 de xuño de 2024.
 • Reclamacións á listaxe provisional: 26 e 27 de xuño de 2024.
 • Listaxe definitiva de cualificacións: 1 de xullo de 2024.

A proba específica realizarase nas EASD de Galicia [EASD Pablo Picasso (A Coruña)EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela)EASD Ramón Falcón (Lugo)EASD Antonio Faílde (Ourense) ]

 • Realización da proba: 3 de xullo de 2024 (de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 19:00).
 • Listaxe provisional de cualificacións: 8 de xullo de 2024.
 • Reclamacións á listaxe provisional: 9 e 10 de xullo de 2024.
 • Listaxe definitiva de cualificacións: 12 de xullo de 2024.

Datas matrícula novo ingreso

 • 1ª quenda de adxudicación de prazas: listaxe con asignación de praza e listaxe de agarda: 12 de xullo de 2024
 • Data de matrícula Ciclos Superiores: 15, 16 e 17 de xullo de 2024.
 • 2ª quenda de adxudicación de prazas: 19 de xullo de 2024.
 • Data de matrícula Ciclos Superiores: 22 e 23 de xullo de 2024.

Estas datas son un resumo con carácter informativo dos puntos más destacados da normativa de Acceso e Admisión, que pode ser consultada no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/42938


Para aquelas persoas interesadas en cursar un ciclo superior no próximo curso 2024/25 pódese consultar a lapela de Preguntas Frecuentes, na que atoparedes un resumo dos requisitos, documentación a presentar e modelos de exames de convocatorias anteriores. Tamén podedes consultar os plans de estudos dos Ciclos de Grao Superior de  Fotografía, Ilustración, Escultura e Dourado e das Ofertas modulares de Taller Cerámica I e II e Taller de Madeira.

Neste mesmo espazo publicaranse todas as listaxes relacionadas co desenvolvemento das probas de acceso (inscritos provisionais, definitivos, cualificacións, etc).

Lembramos que para facer trámites na Secretaría da Escola é preciso solicitar cita previa.

Enlaces de interese:

Para acceder aos ciclos formativos de Grao Superior en Artes Plásticas e Deseño será necesario estar en posesión do título de bacharel ou equivalente. Ademais deberase superar unha proba específica que permita demostrar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento estas ensinanzas. Estarán exentos/as de realizar a proba específica de acceso quen estea en posesión de:

 • Un título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño da mesma familia profesional á que se quere acceder.
 • Título de Bacharel, na modalidade de artes, ou de Bacharelato artístico experimental.
 • Título superior de Artes Plásticas e título superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
 • Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades. Licenciatura en Belas Artes.
 • Arquitectura.
 • Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

Quen, estando en posesión do título de bacharel acredite ter una experiencia laboral de polo menos un ano en tarefas directamente relacionadas coas competencias profesionais do ciclo formativo ao que se quere acceder, tamén estará exento de realizar a proba específica de acceso, para o cal debe achegar a certificación da empresa na que teña adquirido a experiencia laboral en que conste especificamente a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período de tempo en que se realizou a dita actividade. No caso de traballadores/as por conta propia, deberá achegarse certificación de alta no censo de obrigados/as tributarios/as.

Poderá accederse sen estar en posesión dos requisitos académicos de acceso quen acredite, mediante a superación dunha proba de acceso, posuír a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato, ademais das aptitudes e dos coñecementos artísticos necesarios e teña como mínimo 19 anos feitos no ano de realización da proba, ou 18 anos se se acredita estar en posesión dun título de técnico relacionado con aquel a que se desexa acceder. Esta proba de acceso constará de dúas partes:

 • Parte xeral: versará sobre os coñecementos e capacidades básicas das materias comúns do bacharelato.
 • Parte específica: a proba permitirá valorar as aptitudes e coñecementos artísticos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas do ciclo formativo.

Quedará exento/a da realización da parte xeral da proba de acceso quen teña superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Tamén quedará exento/a da realización da parte específica da proba de acceso quen acredite ter unha experiencia laboral de polo menos un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo formativo ao que se aspira.

En termos xerais, as datas para a inscrición e realización nas probas de acceso son:

 • Primeiros de xuño: apertura do prazo de inscrición.
 • Finais de xuño: realización das probas.

Correspondelle á Consellería de Educación facer pública a normativa na que se inclúe as datas exactas, lugares de realización das probas, requisitos de acceso e composicións dos tribunais avaliadores. No momento no que se publiquen no DOG e sexan oficiais, actualizarase a información na nosa páxina web e redes sociais.

Prazos de matrícula para alumnado de novo ingreso (Ciclos Superiores)

1ª Quenda de adxudicación: 14, 17 e 18 de xullo de 2023.

2ª Quenda de adxudicación: 26 e 27 de xullo de 2023

 • Xustificación de ter aboado o seguro escolar, os menores de 28 anos: importe exacto para o abono do seguro escolar (1,12€)
 • Tres fotografías tamaño carné.

Información xeral

Que é unha EASD?

Unha EASD é unha Escola de Arte e Superior de Deseño. En Galicia hai 4 Escolas de Arte e Superiores de Deseño de titularidade pública, dependentes da Xunta de Galicia:

 • EASD Pablo Picasso, en A Coruña.
 • EASD Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
 • EASD Ramón Falcón, en Lugo.
 • EASD Antonio Failde, en Ourense.

Que se pode estudar nunha EASD?

Nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño pódense estudar:

 • Ensinanzas Artísticas Profesionais (EEAAPP): Ciclos Superiores de Artes Plásticas e Deseño en distintas especialidades. (2 cursos, con prácticas en empresas e realización de obra final).
 • Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) en Deseño: Titulacións superiores equivalentes a todos os efectos aos títulos de Grao universitarios. (4 cursos, con prácticas en empresas e Traballo Fin de Estudos).

Que Especialidades profesionais se poden estudar na EASD Pablo Picasso?

Podes matricularte nos seguintes Ciclos Superiores:

 • Fotografía.
 • Ilustración.
 • Escultura aplicada ao espectáculo.
 • Dourado, prateado e policromía artísticos.

Podes matricularte na seguinte Oferta Modular:

 • Taller cerámico.
 • Taller de madeira.

Sobre a inscripción nas probas de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais

Podo inscribirme na EASD Pablo Picasso se non teño Selectividade?

Sí, para o acceso aos Ciclos Superiores non é requisito ter realizadas nen superadas as probas de Selectividade, xa que o acceso a ditas Ensinanzas realízase a través dunha proba de acceso específica.

Se non teño aínda o bacharelato aprobado pero vou aprobar na convocatoria extraordinaria, podo acceder a estudar un Ciclo Superior o vindeiro curso?

Sí, ao facer a solicitude de inscrició marcarás a opción: “Pendente o Título de Bacharelato”. Unha vez superado, deberás aportar a documentación na Secretaría da Escola antes de realizar as probas. Recomendación: no caso de que non esteas seguro/a de aprobar, tamén podes facer as probas de madureza.

Se non teño o título de Bacharelato, nin o vou ter, podo acceder a estudar Ciclo Superior o vindeiro curso?

Sí, se tes máis de 19 anos ou os cumpres neste ano, tes que inscribirte (no prazo establecido cando se publique a convocatoria) para facer as probas de madureza.

Se xa aprobei a proba de madureza en cursos anteriores, teño que volver facela?

Non. O certificado de ter superado a proba de madureza é válido para sempre; terás que entregar fotocopia cotexada no momento de facer a inscrición. Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría cotexan as fotocopias para entregar.

Se teño aprobada a proba específica de acceso en convocatorias anteriores, teño que repetir a proba este curso?

Sí, as probas específicas só teñen validez para a o curso no que se convocan. Aínda que teñas a proba superada doutros anos, tes que matricularte de novo e repetila.

Onde teño que facer a inscrición ás probas de acceso?

A inscrición farase na Secretaría da Escola elixida en primeira ou única opción. Se queres estudar Fotografía, Ilustración, Escultura, Dourado ou Oferta Modular, terás que entregar a solicitude de inscrición na Secretaría da EASD Pablo Picasso no prazo establecido cando se publique a convocatoria de acceso.

Podo facer a inscrición por internet?

Non. A solicitude terá que ser entregada na Secretaría da EASD Pablo Picasso, xunto coa documentación que proceda.

O impreso da solicitude estará dispoñible na web da Escola eapicasso.com para poder descargalo e entregalo debidamente cumprimentado coa documentación necesaria na Secretaría. Tamén podes recoller os impresos tanto da solicitude na Secretaría da EASD Pablo Picasso en horario de 9 a 14:00 ou polas tardes ata as 21:00 na Conserxería.

A entrega da documentación cumplimentada será únicamente na Secretaría en horario de 9 a 14:00.

Que documentación hai que presentar ao facer a inscrición?

 • Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte
 • Fotocopia cotexada da documentación acreditativa que corresponda (por exemplo: Título de bacharelato, ou certificación académica en que conste o depósito do título; título de técnico superior de artes plásticas e deseño e certificación académica..). Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría cotexan as fotocopias para entregar.
 • Certificado de proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Certificado de ter superado a proba de madurez para maiores de 19 anos en convocatoria anterior.

Que título fai falta para poder optar ao acceso directo a un Ciclo Superior?

Podes ter acceso directo cos seguintes títulos:

 • Título de bacharelato de Artes ou Bacharelato artístico experimental
 • Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo ao que se pretende acceder, como por exemplo os títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, Ilustración, Escultura ou Dourado que se imparten na Escola.
 • Título Superior en artes plásticas, en deseño ou en conservación e restauración de bens culturais.
 • Título de arquitecto, licenciatura en Belas Artes ou título de enxeñeiro técnico industrial.
 • Experiencia Laboral de polo menos 1 ano.

Se solicito o acceso directo, iso quere dicir que xa obteño praza?

Non. Soamente se ofertan un 50% das prazas para os que optan polo acceso directo. Nos Ciclos Superiores de Ilustración e Fotografía, ofértanse 30 prazas de novo ingreso en cada especialidade, o que implica que haberá 15 prazas en cada unha para os aspirantes que opten polo acceso directo. Nos Ciclos Superiores de Escultura, Dourado ou Oferta Modular, ofértanse 15 prazas de novo ingreso, o que implica que haberá 8 prazas en cada un das especialidades para os aspirantes que opten polo acceso directo.
No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, o criterio de adxudicación, será en función da titulación alegada e da nota final do expediente académico.

Se estou a piques de obter o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, podo optar pola modalidade de Acceso directo? No caso de que só teña pendente a avaliación do proxecto final para a obtención do título.

Sí, aínda que dependería do cálculo da nota final do expediente e de quedaran prazas libres.

Se non teño decidida a especialidade, podo facer as probas e logo escoller?

Non, as probas de acceso específicas son diferentes en funciónda familia profesional que se quere estudar.

Sobre a realización das probas de acceso

Cando me podo inscribir para facer as probas de acceso?

Non hai unha data fixa. Cada ano publícase a convocatoria na que se recollen as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás EEAAPP de Deseño para o seguinte curso. Nesta convocatoria elaborase un calendario coas data límite para facer a inscrición e as datas de publicación de aspirantes admitidos.

Cando se fan as probas de acceso?

Na convocatoria de acceso xa ven indicada a data de realización das probas, de comunicación de cualificacións e de reclamacións. Como data aproximada, adoitan ser cara finais de xuño, principios de xullo.

Onde van a ser as probas de acceso?

O lugar de realización publícase na convocatoria. No caso das probas de acceso do ano 2020, celebraranse de maneira simultánea nas 4 Escolas de Galicia, para evitar desprazamentos debido ao Estado de alarma sanitaria provocado polo COVID-19.

Sobre a matrícula no curso

Despois de aprobar a proba de acceso e obter praza, teño que facer algo máis?

Sí, tes que facer a matrícula na Secretaría da Escola na que obtiveches a praza, no prazo establecido na convocatoria de acceso e admisión do alumnado ás EEAAPP de Deseño para o seguinte curso.

Se non obteño praza, pero estou na lista de espera, aínda teño posibilidade de poder matricularme?

Sí, se as persoas que obtiveron praza non formalizan a matrícula en Secretaría, publicarase una nova lista de persoas que acadan praza e ábrese un novo prazo para que esas persoas se matriculen e así sucesivamente ata completar tódalas prazas ofertadas.

Canto custa a matrícula nas EEAAPP de Fotografía, Ilustración, Escultura, Dourado e Oferta Modular?

A matrícula nos Ciclos Superiores e Oferta Modular é gratuíta. No caso de ser menor de 28 anos, hai que abonar o importe do seguro escolar, que o curso pasado tiña un importe de 1.12€.

No momento de formalizar a matrícula, deberás aportar 3 fotografías tamaño carné.

Podo solicitar unha beca?

Sí, a beca hai que tramitala directamente dende a páxina web do Ministerio de Educación. No momento de facer a matrícula, deberás indicar se a solicitaches.

Sobre as ensinanzas artísticas profesionais

Podo acceder a facer unha estadía no estranxeiro cunha beca Erasmus?

Sí, a Escola ten establecidos os convenios correspondentes polos que o alumnado pode solicitar unha beca Erasmus e facer as prácticas en empresa nun centro no estranxeiro.

Vou facer prácticas en Empresas?

Sí, no 2º curso, está prevista a realización da Formación en Centros de Traballo cunha carga horaria de 150. A Escola ten establecidos convenios con diversas empresas que acollen ao alumnado en prácticas. E tamén podes propor a empresa na que queres facer as prácticas e a Escola elabora o convenio correspondente.

Vou facer traballo Fin de Estudos?

Sí, para rematar os Estudos hai que presentar un Proxecto Integrado.

Que titulación acado ao rematar os estudos?

Ao rematar os estudos acádase a titulación de Técnico Superior. No caso da Oferta Modular obtense unha certificación que acredita a adquisición das competencias profesionais definidas no currículo do ciclo formativo.

Onde podo atopar máis información?