Data da Xuntanza do alumnado co departamento para a entrega de normas

Venres 3 de febreiro ás 12:00 h para a especialidade de Deseño gráfico e ás 10:00 h para a especialidade de Deseño de interiores. Entregarase a documentación que se reflicte de seguido: Prazos, condicións e documentación precisa para a presentación e defensa das propostas de traballo por parte do alumnado, calendario e horario de defensa das propostas. Información sobre titoría e horario semanal de atención. Solicitude de preferencia de titores. Calendario de realización, prazo e forma de entrega do TFE, calendario e horario de defensa dos mesmos.

CONVOCATORIA ORDINARIA

  • Data de presentación de propostas ante o departamento e de asignación definitiva de titores

Venres 17 de febreiro ás 10:00 h para a especialidade de Deseño Gráfico e ás 10:00 horas para a especialidade de Deseño de Interiores. O departamento, vistas as propostas do alumnado, proporá a xefatura de estudos a asignación de titores, e determinará a idoneidade dos proxectos presentados en función dos requisitos exixibles.

  • Data de entrega do Traballo Fin de Estudos (TFE)

Luns 29 de maio de 10:00 a 14:00 horas na oficina da EASD.

  • Data de defensa do TFE

Luns 5 de xuño ás 9:00 h no Salón de Actos para a especialidade de Deseño Gráfico. O martes 6 de xuño ás 9:00 h no Salón de Actos para a especialidade de Deseño de Interiores. A defensa realizarase por orde alfabética a partires da letra Z incluída.

  • Publicación cualificacións

As cualificacións publicaranse o venres 9 de xuño.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

  • Data de entrega do TFE

Luns 26 de xuño de 10:00 a 14:00 horas na oficina da EASD

  • Data da defensa do TFE

Luns 3 de xullo ás 9:00 h no Salón de actos para a especialidade de Deseño gráfico e o martes 4 de xullo ás 9:00 h no Salón de actos para a especialidade de Deseño de interiores. A defensa realizarase por orde alfabética a partires da letra Z incluída.

  • Publicación cualificacións

As cualificacións publicaranse o venres 7 de xullo.

Renuncia de convocatoria

As solicitudes de anulación de convocatoria presentaranse perante o director do centro ata o día lectivo anterior a data de entrega de cada convocatoria.