Calendario Traballo Fin de Estudos (TFE) Ensinanzas Superiores de Deseño. Curso 2015-2016

CALENDARIO TRABALLO FIN DE ESTUDOS (TFE)

ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO. CURSO 2015-16

CONVOCATORIA ORDINARIA

Calendario para a convocatoria ordinaria (febreiro-xullo) do TFE das ensinanzas superiores de deseño do curso 2015-16:

Data da Xuntanza do alumnado co tribunal para asignación de titores e entrega de normas

Venres 26 de febreiro ás 12:00 h para a especialidade de Deseño Gráfico e ás 10:00 h para a especialidade de Deseño de Interiores na biblioteca da EASD. Entregarase a documentación que se reflicte de seguido:

  • Prazos, condicións e documentación precisa para a presentación e defensa das propostas de traballo por parte do alumnado, calendario e horario de defensa das propostas.
  • Información sobre titoría e horario semanal de atención; solicitude de preferencia de titores. A asignación definitiva de titores realizarase o martes 8 de marzo
  • Calendario de realización, prazo e forma de entrega do TFE, calendario e horario de defensa dos mesmos.

Data de presentación de propostas ante o tribunal

Martes 8 de marzo ás 12:00 h para a especialidade de Deseño Gráfico e ás 10:00 horas para a especialidade de Deseño de Interiores na biblioteca da EASD.

Data de entrega do TFE

Venres 1 de xullo de 10:00 a 13:00 horas na oficina da EASD

Data da defensa do TFE

O luns 11 de xullo ás 09:00 h no Salón de Actos para a especialidade de Deseño Gráfico. O martes 12 de xullo ás 09:00 h no Salón de Actos para a especialidade de Deseño de Interiores. A defensa realizarase por orde alfabética a partires da letra D incluída.

Publicación cualificacións

As cualificacións publicaranse o venres 15 de xullo.

Renuncia de convocatoria

As solicitudes de anulación de convocatoria presentaranse perante o director do centro ata o último día hábil do mes de xuño.

 

A Coruña, 11 de febreiro de 2016.

O director: Manuel Andrés Soto Gómez
O presidente tribunal DI: Manuel Fernández González
O presidente tribunal DG: Diego Carracedo Constenla