Debuxo artístico

 • Identificación

  Datos da disciplina

  • Tipo: Teórico-práctica (T.P)
  • Curso: 1º
  • Créditos ECTS: 10
  • Duración: Anual
  • Horas de clase semanais: 5
  • Horas de traballo non presencial: 60
  • Horas de titoría: 10

 • Descrición

  2.1. Descritores

  • Debuxo de observación,expresión e representación.
  • Técnicas instrumentais da estrutura, a expresión e a representación bidimensional e tridimensional.
  • Coñecemento e análise das distintas técnicas de representación.
  • Métodos de investigación e experimentación propios da materia.
  • A Cor.

  2.2. Relación con outras disciplinas de contidos progresivos.

  • Non se contempla.

  2.3. Interese da disciplina para a consecución dos obxectivos da titulación

  • Usar correctamente os recursos gráfico plásticos de composición, encaixe, proporción, claroscuro e cor nas creacións formais.
  • Potenciar a sensibilidade diferenciando criterios estéticos e gusto persoal.
  • Desenvolver a creatividade a través da adquisición de cultura visual.
  • Desenvolver o vocabulario técnico, obxectivo e preciso achegado feito estético.
  • Representar e expresar graficamente ideas mediante bosquexos.
  • Representar o espazo e o volume sobre o plano con obxectividade usando diferentes técnicas gráficas.

  2.4. Metodoloxía

  Actividades introductorias

  Explicación aos alumnos/as do desenvolvemento da materia ao longo do curso, incidindo nas competencias e nos contidos que se traballan, a metodoloxía e o sistema de avaliación.

  Exposición maxistral
  Explicación por parte do profesorado na aula dos contidos dos temas ou unidades didácticas enumeradas.

  Prácticas presenciais
  Resolución por parte do alumnado dos exercicios prácticos propostos en cada tema, a partires dos contidos teóricos.

  Prácticas non presenciais
  Resolución por parte do alumnado das actividades e problemas propostos nalgúns temas mediante traballos autoxestionados onde completará os coñecementos teórico-prácticos.

  Exposición e debate
  Exposición e defensa por parte do alumnado de algún dos traballos realizados ao longo do curso.

  Titorías docentes
  A súa finalidade é resolver dúbidas, tutelar e coordinar as prácticas.

  Actividades de avaliación

  • Formativa.
   • Comprende o funcionamento cognitivo fronte as tarefas.
   • Adaptar os procesos aos progresos e dificultades.
  • Sumativa.
   • Comprobar si se adquiriron as competencias previas.
   • Establecer balances dos resultados.

  Actividades complementarias

  Actividades realizadas para complementar a formación, academicamente dirixidas, relacionadas cos contidos e realizadas no centro ou fora del.

 • Obxectivos

  • Acadar as competencias traversais, xerais e específicas da titulación durante o desenvolvemento da disciplina.

 • Competencias

  4.1. Competencias transversais

  Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

  Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

  Realizar autocrítica cara ao propio desempeño profesional e interpersoal.

  Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

  4.2. Competencias xerais

  Dominar as linguaxes e recursos expresivos da representación e a comunicación..

  Establecer relacións entre a linguaxe formal, a linguaxe simbólica e a funcionalidade específica.

  Ter unha visión científica sobre a percepción e o comportamento da forma, da materia, do espazo, do movemento e a cor.

  Actuar como mediadores entre a tecnoloxía e a arte, as ideas e os fins, a cultura e o comercio.

  Optimizar a utilización dos recursos necesarios para alcanzar os obxectivos previstos.

   

  4.3. Competencias específicas da titulación

  Analizar, interpretar, adaptar e producir información relativa á materialización dos proxectos.

  Interrelacionar as linguaxes formal e simbólica coa funcionalidade específica.

  Coñecer os recursos tecnolóxicos da comunicación e as súas aplicacións ao deseño de interiores.

 • Organización

  5.1. Contidos

  • O modelo académico: a mímese.
  • O apunte do natural: encadre, encaixe, proporción.
  • A representación e análise da fugura humana.
  • A representación do espazo tridimensional.
  • Propiedades visuais da forma.
  • A composición
  • A cor
  • Debuxo: liña, mancha e textura
  • O movemento
  • Técnicas gráficas

  5.2. Organización

  Distribución horaria

  debuxo-artistico-interiores

  ● Horas presenciais

  ● Horas non presenciais

  ● Titorías

 • Avaliación

  • A ensinanza é de caracter presencial e asistencia obrigatoria.
  • A avaliación é continua e o alumno/a disporá de dúas convocatorias por ano académico, ordinaria e extraordinaria.