Dourado

Dourado, prateado e policromía

Ensinanzas profesionais

Dourado, prateado e policromía

Distribución horaria das ensinanzas
Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
Total horas de ensino: 2.000 120
1º, 2º e 3º TRIMESTRE

Denominación dos módulos

HORAS
Debuxo artístico

144

Debuxo técnico

108

Volume

216

Historia da escultura

108

Aplicacións informáticas

108

Taller de dourado e prateado 216
Materiais e tecnoloxía de dourado, prateado e policromía

72

Proxectos de dourado, prateado e policromía I

108

Total

1080

4º, 5º e 6º TRIMESTRE

Denominación dos módulos

HORAS

Proxectos de dourado, prateado e policromía II

192

Taller de policromía 264
Taller de técnicas de restauración de dourado, prateado e policromía 192
Total 4º e 5º trimestre

648

Formación e orientación laboral 72
Proxecto integrado

50

Total 6º trimestre

122

Total

770

Que saídas profesionais ten unha persoa titulada en Dourado, prateado e policromía?
A persoa titulada como Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía pode exercer a súa profesión no sector artesán relacionado cos proxectos de realización e restauración de dourado e acabados polícromos en obras artísticas ou artesanais, entre outros, no sector das artes plásticas e noutros sectores de produción industrial. É un/unha profesional cualificado/a para desenvolver os seguintes postos de traballo e ocupacións:

 • Encargado/a de taller de dourado, prateado e policromía.
 • Dourador/a, prateador e policromador de obras artísticas.
 • Decorador/a de obras artísticas de dourado e policromía.
 • Asistencia técnica en restauración de dourado, prateado e policromía.
 • Técnicas de pintura tradicional decorativa.
 • Rotulación tradicional con pan de ouro.
 • Ilustración e caligrafía iluminada.

Cales son as competencias específicas das persoas tituladas en Dourado, prateado e policromía?

Realizar o dourado, prateado e a policromía de obra artística, con calidade técnica e artística, a partir do proxecto propio ou dun encargo profesional determinado, así como colaborar co conservador/a- restaurador/a na identificación dos danos, na elaboración da documentación gráfica e técnica do proxecto e aplicar as técnicas e os procedementos idóneos para a restauración de dourados e policromías,

As súas capacidades profesionais son, entre outras:

 • Definir as características formais, funcionais, técnicas, materiais e estéticas dun proxecto.
 • Realizar planos, bosquexos e debuxos con técnicas de cor, así como elaborar maquetas e modelos para visualizar o resultado final das obras.
 • Realizar as pezas e os procesos de traballo, aténdose és especificacións dos planos, deseños ou bosquexos dun proxecto.
 • Planificar e levar a cabo o proceso de dourado e policromado de carácter escultórico.
 • Coñecer, seleccionar, preparar e utilizar os materiais máis axeitados ás especificacións técnicas, formais, funcionais e estéticas do proxecto.
 • Elaborar as distintas posibilidades decorativas polícromas propias desta especialidade: policromías decorativas ornamentais, encarnaduras, coreados, estofados, pátinas de imitación e avellentamentos entre outras.

Cal é a denominación da titulación?

A denominación oficial do título é Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.

Canto dura o ciclo de dourado, prateado e policromía?

Trátase dun Ciclo de grao superior de artes plásticas e deseño, cunha duración de 2.000 horas repartidas en 2 cursos académicos.
O tipo de ensinanza é presencial e impártese en galego e castelán.

Cantas prazas de novo ingreso se ofertan cada curso?

Cada curso poden entrar 15 prazas no ciclo formativo.

Cales son os obxectivos?

Ciclo formativo de Dourado, Prateado e Policromía terá como obxectivos, entre outros, analizar e planificar a produción ou restauración de obras de dourado, prateado e policromía artísticos de acordo cunha secuenciación lóxica de fases, operacións e procedemento; e tamén, Identificar os danos, realizar propostas de actuación e aplicar técnicas e procedementos apropiados para a restauración do dourado e a policromía de elementos
escultóricos baixo a dirección do/a conservador/a- restaurador/a de bens culturais.

Cales son os criterios de acceso e admisión?

Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

Onde podo atopar máis información?

Pódese consultar o Decreto 92/2017, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de artes plásticas e deseño de dourado, prateado e policromía.