Escultura aplicada ao espectáculo

Escultura aplicada ao espectáculo

Ensinanzas profesionais

Escultura aplicada ao espectáculo

Distribución horaria das ensinanzas
Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
Total horas de ensino: 2.000 120
1º, 2º e 3º TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DOS MÓDULOS

HORAS

DEBUXO ARTÍSTICO

144

DEBUXO TÉCNICO

108

VOLUME

216

HISTORIA DA ESCULTURA

108

APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

108

MATERIAIS E TECNOLOXÍA DE ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO

72

PROXECTOS DE ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO I

108

TALLER DE BALEIRADO E MOLDEADO

216

Total

1080

4º, 5º e 6º TRIMESTRE

DENOMINACIÓN DOS MÓDULOS

HORAS

TALLER DE ACABADOS POLÍCROMOS

96

TALLER DE ESTRUTURAS E MONTAXES

120

PROXECTOS DE ESCULTURA APLICADA AO ESPECTÁCULO II

216

ESCULTURA EFÉMERA

216

Total 4º e 5º trimestre

648

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

72

PROXECTO INTEGRADO

50

Total 6º trimestre

122

TOTAL

770

Que saídas profesionais ten unha persoa titulada en scultura aplicada ao espectáculo?

A persoa titulada en Escultura aplicada ao espectáculo pode exercer a súa profesión no sector artístico relacionado cos proxectos de realización e montaxe de obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas para aplicar en calquera tipo de espectáculos (produción teatral, televisivo, cinematográfico, publicitario, turístico, de feiras e exposicións, festivo e recreativo, etc).

Realización de obxectos tridimensionais para escenografías de teatro e ópera, cine e televisión, parques de atraccións e temáticos, montaxe e instalacións de feiras, actividades socioculturais, parques infantís…
Realización de estruturas, obxectos corpóreos de uso en escena con significación artística y ornamental, escultura teatral, elementos arquitectónicos e de relevo.

Obxectos de atrezzo e utillaxe para cine, teatro, televisión e outros medios efémeros de expresión artística.

Cales son as competencias específicas das persoas tituladas en Escultura aplicada ao espectáculo?
Elaborar obras de ornamentación, ambientación e caracterización, mediante técnicas escultóricas, que formen parte de calquera tipo de espectáculo a partir do propio proxecto ou dun encargo profesional determinado..

As súas capacidades profesionais son, entre outras:

  • Definir as características formais, funcionais, técnicas, materiais e estéticas dun proxecto propio ou dun encargo dado para a elaboración de elementos ou ambientacións escultóricas de uso en todo tipo de espectáculo.
  • Realizar planos, bosquexos e debuxos con técnicas de cor, así como elaborar maquetas e modelos para visualizar o resultado final das obras volumétricas.
  • Realizar os controis de calidade correspondentes a cada momento do proceso de elaboración.
  • Coñecer, seleccionar, preparar e utilizar os materiais máis axeitados ás especificacións técnicas, formais, funcionais e estéticas do proxecto.
  • Utilizar as técnicas de moldeado e baleirado aplicándoas ao campo da
    ambientación e caracterización de ambientes.
  • Realizar acabados imitando todo tipo de materiais pétreos metálicos e orgánicos mediante procedementos pictóricos e escultóricos.

Cal é a denominación da titulación?

A denominación oficial do título é Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.

Canto dura o ciclo de Ilustración?

O plan de estudos conducente á obtención do Título de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo, consta de 2 cursos académicos (de 36 semanas cada un) cun total de 2.000 horas. Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

Cantas prazas de novo ingreso se ofertan cada curso?

Cada curso poden entrar 15 prazas no ciclo formativo.

Cales son os obxectivos?

O ciclo formativo de Escultura aplicada ao espectáculo terá como obxectivo xeral, entre outros, acadar unha visión de conxunto e ordenada dos procesos de realización de obras escultóricas para uso en espectáculos, das súas diferentes fases e operacións e xerar a documentación e información artístico- técnica necesaria para levar a cabo un proxecto de produción artística; e tamén, identificar e definir os aspectos artístico- plásticos, formais,  estruturais, funcionais, materiais, técnicos, organizativos e económicos que configuran o proxecto ou encargo de elaboración de obras de ambientación escenográfica, ornamentais, decorativas ou escultóricas, en diferentes materiais, para uso en calquera tipo de espectáculo.

Cales son os criterios de acceso e admisión?

Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais

Onde podo atopar máis información?
DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.