FORMULARIO PARA ALUMNADO RECÉN TITULADO (PRÁCTICAS)

  SiNon

  SiNon

  Certificado de percepción da Renda Mínima Vital / Prestación de Renda Mínima de Inserción ou calquera outra prestación de igual ou semellante natureza da unidade familiar ou do proxenitor que ten a garda (no caso de menores), segundo o nome adoptado en cada Comunidade Autónoma.

  Informe dos servizos sociais da Administración Local que acredite a situación de persoas en risco de exclusión social.

  Familias numerosas ou monoparentais.

  Informe de Servizos Sociais, situacións de especial necesidade e emerxencia social consideradas pola administración competente.

  Consideración administrativa das vítimas de terrorismo, violencia de xénero ou orfos.

  Certificación da situación de dependencia, participantes con persoas a cargo.

  Certificación da situación de saúde física que xere necesidade de apoio adicional: Informe médico expedido por un centro sanitario/especialista ou a autoridade sanitaria competente.

  Certificación da situación de saúde mental que xere necesidade de apoio adicional: Informe de Saúde Mental. Informe médico expedido por un centro sanitario/especialista ou autoridade asistencia sanitaria competente.

  Non, non me atopo en ningunha das situacións anteriores.


  SiNon

  SiNon

  SiNon


  Co envío desta solicitude confirmo que a información aportada é exacta e verídica. Unha vez seleccionado/a, comprométome a cumprir as condicións da convocatoria Erasmus+.