Fotografía

Fotografía

Ensinanzas profesionais

Fotografía

Distribución horaria das ensinanzas
Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
 Total horas de ensino: 2.000 120
Formación no centro docente

Módulos correspondentes ás ensinanzas impartidas no centro docente

Módulos Ratio profesor/alumnado Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
1º curso 2º curso 1º curso 2º curso
Fundamentos da representación e a expresión visual 1/30 144 8
Teoría da imaxe 1/30 72 4
Historia da fotografía 1/30 72 4
Medios informáticos 1/15 144 8
Técnica fotográfica I 1/15 216 10
Proxectos de fotografía I 1/15 288 18
Linguaxe e tecnoloxía audiovisual I 1/15 144 8
Teoría fotográfica 1/30 144 8
Técnica fotográfica II 1/15 144 8
Proxectos de fotografía II 1/15 216 8
Linguaxe e tecnoloxía audiovisual II 1/15 144 8
Proxecto integrado 1/1 50 18
Formación e orientación laboral 1/30 72 4
Totais: 1.080 770 60 54
1850 114

Que saídas profesionais ten unha persoa titulada en Fotografía?

A persoa técnica superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía desenvolve a súa actividade colaborando con outros/as profesionais, transmitindo ideas ou conceptos mediante produtos fotográficos destinados a editarse en diferentes medios e soportes, así como exercer as súas competencias como creador/a independente ou realizador/a asalariado/a nunha empresa ou equipo.

Quen obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía pode exercer a súa profesión nos sectores produtivos no ámbito público ou privado, en empresas do sector da comunicación, axencias de publicidade, estudios de deseño, de moda, prensa, editoriais, TV, en empresas e institucións doutros sectores que así o requiran, en museos e empresas de restauración de obras de arte, arqueoloxía, laboratorios forenses, investigación policial, medicina legal, peritación, etc.

As súas ocupacións profesionais poden ser:

 • Fotoperiodista. Cobertura gráfica da información para os diferentes medios de comunicación
 • Fotógrafo/a de reportaxe social. Documentación de actos sociais e retratos.
 • Fotografo/a publicitario/a. Traballos para axencias de publicidade, estudios de deseño gráfico e bancos de imaxes.
 • Fotógrafo/a de moda. Encargos de deseñadores/as, fabricantes, distribuidores/as e revistas de moda.
 • Fotógrafo/a de arquitectura e interiorismo. Traballos editoriais, documentación e seguimento de obra.
 • Fotógrafo/a artístico/a. Realización de obra propia para o circuíto comercial da arte.
 • Fotógrafo/a de xacementos arqueolóxicos.
 • Posprodución fotográfica dixital.
 • Técnico/a especialista en laboratorio fotográfico forense.
 • Técnico/a especialista de laboratorio fotográfico de conservación e restauración de obras de arte.
 • Técnico/a especialista en arquivo fotográfico e banco de imaxes.

Cales son as competencias específicas das persoas tituladas en Ilustración?
As súas competencias xerais son, entre otras, elaborar obra orixinal de fotografía a partir dun encargo profesional determinado ou dun proxecto propio, así como definir as variables formais, funcionais, estéticas e técnicas do proxecto de fotografía, planificando o seu proceso e saber realizalo.

Ademáis, adquirirá as seguinte competencias profesionais:

 • Concretar as características temáticas, estilísticas e comunicativas dun encargo fotográfico a partir das especificacións dadas.
 • Escoller e analizar documentos e materiais de referencia do proxecto fotográfico.
 • Deseño de espazos administrativos.
 • Achegar ideas e propor diversas solucións fotográficas para os traballos asignados.
 • Dotar a imaxe fotográfica dos elementos persuasivos, informativos e/ou identificativos adecuados aos obxectivos do encargo.
 • Levar a cabo o encargo fotográfico atendendo ao posterior medio e soporte de comunicación e dotalo dos recursos gráficos comunicativos máis eficientes.
 • Dominar as diferentes técnicas e formatos fotográficos, nos seus aspectos teóricos e prácticos e levalas a cabo coa calidade exixible a nivel profesional.
 • Desenvolver o proceso fotográfico en todas as súas etapas: realización, procesamento, posprodución e presentación, realizando os controis de calidade correspondentes.
 • Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores.
 • Coñecer e dominar as técnicas de arquivamento, indexación e recuperación de documentos fotográficos segundo os estándares internacionais.
 • Coñecer as especificidades do material e os equipamentos profesionais así como o seu coidado e mantemento.
 • Coñecer e cumprir a normativa que regula a actividade profesional.

Cal é a denominación da titulación?

A denominación oficial do título é Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.

Canto dura o ciclo de Ilustración?

O plan de estudos conducente á obtención do Título de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, consta de 2 cursos académicos (de 36 semanas cada un) cun total de 2.000 horas. Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

Cantas prazas de novo ingreso se ofertan cada curso?

Cada curso poden entrar 30 prazas no ciclo formativo.

Cales son os obxectivos?

O ciclo formativo de Fotografía terá como obxectivos, entre outros:

 • Configurar proxectos de fotografía e definir con eficiencia e eficacia os seus obxectivos a partir da valoración idónea das especificacións funcionais, técnicas e artísticas do encargo.
 • Dominar os procesos básicos da realización fotográfica nos seus aspectos teóricos e prácticos.
 • Saber utilizar as diferentes técnicas e estilos fotográficos co nivel de calidade exixible profesionalmente nos distintos ámbitos da fotografía.
 • Resolver os problemas artísticos, funcionais e técnicos que aparezan no proceso de realización do encargo fotográfico.
 • Iniciarse na procura creativa dun estilo propio con atención á necesaria calidade técnica e artística de imaxes.
 • Adaptarse en condicións de competitividade aos cambios tecnolóxicos e organizativos do sector.

Cales son os criterios de acceso e admisión?

Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais

Onde podo atopar máis información?
Pódese consultar o Decreto 95/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía.