Ilustración

Ilustración

Ensinanzas profesionais

Ilustración

Distribución horaria das ensinanzas
Estrutura xeral Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
Módulos impartidos no centro docente 1.850 114
Fase de formación práctica en empresas, estudios e talleres 150 6
 Total horas de ensino: 2.000 120
Formación no centro docente

Módulos correspondentes ás ensinanzas impartidas no centro docente

Módulos Ratio profesor/alumnado Horas totais por curso Créditos ECTS asociados
  1º curso 2º curso 1º curso 2º curso
Fundamentos da representación e a expresión visual 1/30 144 8
Teoría da imaxe 1/30 72 4
Medios informáticos 1/15 144 8
Representación espacial aplicada 1/30 144 8
Técnicas gráficas tradicionais 1/15 72 4
Debuxo aplicado á ilustración I 1/30 144 8
Técnicas de expresión gráfica I 1/30 144 8
Proxectos de ilustración I 1/15 144 8
Historia da ilustración 1/30 72 4
Fotografía 1/15 144 6
Debuxo aplicado á ilustración II 1/30 144 6
Técnicas de expresión gráfica II 1/30 144 6
Produción gráfica industrial 1/15 72 6
Proxectos de ilustración II  1/15  –  144  –  8
Proxecto integrado  1/1  –  50  –  18
Formación e orientación laboral 1/30 72 4
Totais: 1.080 770 60 54
1850 114

Que saídas profesionais ten unha persoa titulada en Ilustración?

O técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración desenvolve a súa actividade como profesional independente realizando ilustracións de diferentes xéneros e ámbitos destinados á súa edición, colaborando con outros/as profesionais na ideación, interpretación e realización de ilustracións con diferentes técnicas e estilos artísticos.

A persoa que obtén o título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración exerce a súa profesión nos sectores produtivos no ámbito público ou privado, en empresas relacionadas coa comunicación e a ilustración: axencias de publicidade, editoriais e estudios de deseño, prensa, televisión ou noutras empresas ou institucións que o requiran. Ademáis, é un/unha profesional cualificado/a para desenvolver, entre outros, os seguintes postos de traballo:

 • Especialista ilustrador-a/debuxante integrado/a en equipos de comunicación visual, deseño gráfico, publicidade e medios audiovisuais.
 • Realización de ilustracións e organización e supervisión da produción.
 • Creación e/ou realización de ilustracións orixinais para diferentes ámbitos: ciencia, técnica, arquitectura, interiorismo, moda, publicidade, deseño gráfico, produtos, editorial, prensa.
 • Creación e/ou realización de proxectos de libros interactivos e despregables (pops-ups) en tres dimensións.
 • Análise de propostas e realización da busca documental e gráfica para proxectos de ilustración nos seus diferentes ámbitos.
 • Realización e xestión de actividades culturais, educativas e divulgativas relacionadas coa ilustración.

Cales son as competencias específicas das persoas tituladas en Ilustración?
As súas competencias son, entre otras, elaborar obra orixinal de ilustración de calidade formal e funcional a partir dun proxecto propio ou dun encargo profesional determinado, así como planificar a realización do proxecto mediante a definición dos recursos expresivos, formais, funcionais, estéticos e técnicos máis axeitados.

Ademáis, ao remate da súa formación, terá adquirido (entre outras) as seguintes competencias profesionais:

 • Identificar os aspectos artísticos, formais, funcionais e técnicos dun proxecto de ilustración.
 • Planificar e elaborar proxectos de ilustración atendendo ás especificacións narrativas e técnicas previamente determinadas.
 • Escoller, analizar e arquivar a documentación e o material gráfico de referencia para a realización do proxecto de ilustración.
 • Escoller e utilizar con destreza as técnicas ou estilos artísticos máis axeitados para dar solución gráfica aos obxectivos comunicativos.
 • Realizar o proxecto ilustrativo atendendo ás particularidades do medio gráfico en que se incorpore.
 • Elaborar os orixinais atendendo ás particularidades dos posteriores procesos de reprodución.

Cal é a denominación da titulación?

A denominación oficial do título é Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.

Canto dura o ciclo de Ilustración?

O plan de estudos conducente á obtención do Título de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración, consta de 2 cursos académicos (de 36 semanas cada un) cun total de 2.000 horas. Trátase dun Ciclo Superior, con modalidade de ensinanza presencial e impártese en galego e castelán.

Cantas prazas de novo ingreso se ofertan cada curso?

Cada curso poden entrar 30 prazas no ciclo formativo.

Cales son os obxectivos?

O ciclo formativo de Ilustración terá como obxectivos, entre outros:

 • Realizar ilustracións co nivel de calidade técnica, comunicativa e artística exixible a nivel profesional.
 • Dominar os procesos básicos da realización fotográfica nos seus aspectos teóricos e prácticos.
 • Dominar as diferentes técnicas de expresión gráfica e escoller as máis axeitadas ás especificacións temáticas, comunicativas e artísticas do encargo.
 • Valorar, planificar e xestionar a elaboración do proxecto nas distintas fases do seu proceso para optimizar recursos.
 • Buscar, escoller e interpretar as fontes documentais e de referencia para a realización de ilustracións.
 • Desenvolver método, rigor e capacidade de comunicación para a presentación e defensa dunha idea ou un proxecto de ilustración.
 • Coñecer as especificacións técnicas do material e dos procesos de reprodución e edición de ilustracións e saber xestionalos para garantir a calidade final do produto.

Cales son os criterios de acceso e admisión?

Para coñecer todos os requisitos sobre os criterios de acceso e admisión, datas de realización das probas de acceso e de formalización de matrícula, visita o apartado de Secretaría – Administración de Ensinanzas Artísticas Profesionais

Onde podo atopar máis información?
Pódese consultar o Decreto 95/2015, do 11 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración.